» Klik hier om het Beleidsplan Secteur10 2015-2016 te downloaden

1. Inleiding

Dit beleidsplan beschrijft de doelstellingen voor de stichting Secteur10 voor de periode van 2 jaar, te weten 2015 en 2016.
Alle relevante informatie over de stichting en haar activiteiten is verder te vinden op de website: www.secteur10.nl

2. Inhoud

2.1 Visie en missie

Onze visie is dat iedereen in Afrika
a) toegang moet hebben tot goede en betaalbare voeding en
b) in staat moet worden gesteld om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien
In grote delen van Afrika is goede en betaalbare voeding een probleem. In veel gebieden is wel genoeg te eten, maar is de voeding zo éénzijdig dat mensen te weinig voedingsstoffen binnen krijgen. Vooral voor jonge kinderen is dit een groot probleem. Langdurige éénzijdige voeding leidt tot fysieke en mentale beperkingen, veelal onherstelbaar.
Spirulina is een alg rijk aan eiwitten, vitaminen, aminozuren, mineralen en vetzuren. Deze alg kan een belangrijk voedingssupplement zijn voor mensen met een te éénzijdig voedingspatroon.
Spirulina is een alg die in veel Afrikaanse landen relatief eenvoudig door de bevolking zelf is te telen; het vereist een beperkte investering en vooral een warm klimaat.
Spirulina kan hierdoor bijdragen aan het voedselprobleem in Afrika en tevens aan de zelfredzaamheid van de bevolking om in haar eigen voedsel te voorzien.

De missie van Secteur10 is om:

1. De lokale voedselvoorziening in arme delen van Afrika te verbeteren door het opzetten van spirulina kwekerijen.
2. Het ondernemerschap en de zelfredzaamheid te bevorderen door lokale mensen de verantwoordelijkheid te geven voor de opzet en de bedrijfsvoering van de spirulinakwekerij en tevens de verkoop van spirulina..
3. Gratis spirulina te verstrekken aan kinderen van arme ouders en hulpbehoeftigen.
4. In het kielzog van 2 en 3 vinden flankerende activiteiten plaats. Zo hebben we bijvoorbeeld in Burkina Faso bij de opzet van de spirulinakwekerij besloten om op verzoek van het vrouwencomité ook microkredieten aan vrouwen te verstrekken (zie verder onder 2.2).

Deze flankerende activiteiten hebben tot doel om de missie zoals verwoord onder 1,2 en 3 te versterken, juist ook door de steun en goodwill van de lokale gemeenschap te verkijgen.
Het lange termijn doel is om van de kwekerijen sociale ondernemingen te maken die zowel zichzelf commercieel kunnen bedruipen maar die ook een betekenis hebben voor de lokale gemeenschap. Dit laatste door te voorzien in een hoogwaardig voedingsupplement, ook voor degenen met beperkte middelen, én in werkgelegenheid.
Het opzetten en (leren) bedrijven van een spirulinakwekerij door lokale mensen kost enige jaren. Vervolgens kost ook de distributie en verkoop van spirulina tijd. Het lange termijn doel is alleen te realiseren met donaties vanuit het westen. Het lange termijn doel per spirulinakwekerij is om geleidelijk aan minder afhankelijk te worden van donaties en uiteindelijk een volledig zelfstandige sociale onderneming te worden.
Websites waar meer info over spirulina is te vinden:

In bijlage 1 wordt uitgelegd wat er bij komt kijken om een spirulina kwekerij op te zetten en te bedrijven. Dit geeft een indicatie.
In bijgevoegd filmpje is het productieproces van het maken van spirulina samengevat: The making of spirulina

2.2 Doelen 2015-2016

In deze paragraaf worden de doelen van Secteur10 voor de jaren 2015 en 2016 geformuleerd. Deze doelen worden zo concreet mogelijk uitgedrukt in de activiteiten die onze stichting gaat ondernemen en in de resultaten die onze activiteiten naar verwachting zullen opleveren.

Spirulina kwekerij Burkina Faso

In de stad Ouahigouya in het noorden van Burkina Faso heeft de stichting Secteur10 een spirulinakwekerij. We hebben 3 mensen uit Secteur10 in dienst die spirulina kweken en verwerken. In 2008 zijn we gestart met de aankoop van een stuk grond en daarna zijn we begonnen: er zijn inmiddels twee ‘grote bakken’ gemaakt (20 bij 5 meter), waarin de spirulina gekweekt wordt, er zijn twee putten geslagen voor water, er is een gebouwtje neergezet voor het materiaal en de verwerking, er is een oven gebouwd, er is electriciteit aangelegd etc. Eind 2011 is de kwekerij in bedrijf gekomen.
De kwekerij is inmiddels al 3 jaar in bedrijf.

spiruline-awa-sireh-saidou
Eén van onze werknemers, Saïdou, is de bedrijfsleider. Saïdou is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de administratie. We hebben een lokale bankrekening waar we periodiek geld naar over maken vanuit de stichting Secteur10. Saïdou houdt een gedetailleerde administratie bij en stuurt ons maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
De jaarlijkse exploitatie van de spirulinakwekerij kost ca. ?? per jaar (cijfers over 2014). De kosten over 2015 zullen vermoedelijk hoger worden doordat we ook sociale lasten voor de werknemers moeten gaan afdragen.

De inkomsten voor de exploitatie van de kwekerij komen uit rechtstreekse giften en uit giften aan het project Food for kids. Om onafhankelijker te worden van deze giften willen we een deel van de spirulina commercieel in Burkina Faso en in Europa gaan verkopen.

Doelen voor 2015-2016:

● Productie: Het doel is om in 2015 en 2016 jaarlijks 400 à 500 kilo spirulina te produceren. Om te waarborgen dat de spirulina van goede kwaliteit is wordt jaarlijks een monster van de spirulina getest bij Laboratoire Departemental du Var.
● Commerciële verkoop: Doel is om in 2015 in Europa voor Eur 2.400 aan spirulina te verkopen (ca. 30 kilo) en in 2016 voor Eur 4.800 (ca. 60 kilo)
● Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de kwekerij in Burkina Faso. Doel hiervan is om
● belangstelling te tonen en de werknemers te motiveren
● te adviseren over de bedrijfsvoering
● de financiële administratie te controleren
● Informatie: Over de voortgang van de kwekerij wordt tenminste 2 x per jaar gerapporteerd op de website en in onze Nieuwsbrief.

Food for kids Burkina Faso

De wijk van Ouahigouya waar onze kwekerij staat heet Secteur10. In deze wijk staat een basisschool met in totaal 270 leerlingen. Secteur10 is een arme wijk waar kinderen weinig te eten krijgen, meestal bestaande uit weinig voedzame meelproducten. Vaak ook komen de kinderen op school zonder dat ze gegeten hebben en tussen de middag wordt er geen eten verstrekt.
Kinderen die naar school komen krijgen van de stichting Secteur10 dagelijks een kom met rijst en/of bonen met 5 gram spirulina er door gemengd. Vrijwilligers (ouders) uit de wijk bereiden de maaltijd in een keukentje dat bij de school is gebouwd en zorgen voor het uitdelen van de maaltijd.

achmed-repas
Het eten voorziet duidelijk in een behoefte. De onderwijzers merken het verschil: de kinderen zijn veel energieker en vitaler sinds er eten wordt verstrekt. Ook is het aantal kinderen op de school toegenomen sinds wij er eten zijn gaan verstrekken, van 150 leerlingen in 2011 tot 270 leerlingen in 2014. Bijvangst van het verstrekken van een gratis schoolmaaltijd is dat kinderen vaker naar school komen!
Voor een bedrag van slechs € 35,- per jaar heeft een schoolkind een heel jaar dagelijks een maaltijd op school van rijst en spirulina.
Daarnaast steunt Secteur10 in Ouahigouya een dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze dagopvang is een particulier initiatief van madame Celine, een inwoonster van de stad. Aan de kinderen en jongvolwassenen in deze dagopvang wordt ook dagelijks een maaltijd verstrekt. Het betreft ca. 12 personen.

Doelen voor 2015-2016:
● Maaltijden verstrekken: Het doel is om in 2015 en in 2016 aan alle kinderen van de school op elke schooldag een maaltijd te blijven verstrekken van rijst en/of boontjes met 5 gram spirulina. De verwachting is dat de school in aantal leerlingen blijft toenemen tot ca. 300 leerlingen in 2016. Tevens willen we in dezelfde periode ook aan de ca. 12 kinderen die naar de dagopvang van madame Celine gaan een maaltijd blijven verstrekken.
● Donateurs: In 2014 hebben we ca. 20 vaste € 35 Euro donateurs (dit is nog niet veel, maar dat komt omdat de meeste mensen een bedrag doneren aan de stichting zonder te benoemen waaraan het besteed kan worden). We willen het aantal donateurs dat via een vaste incasso jaarlijks € 35 overmaakt verhogen naar 100 in 2016.
● Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de school in Ouahigouya. Doel hiervan is om
● belangstelling te tonen en de onderwijzers en ouders te motiveren dagelijks de maaltijd te verstrekken
● belangstelling te tonen in de kinderen en het effect op hun welzijn
● te adviseren over verbeteringen (zo hebben we bijvoorbeeld in 2013 gezorgd voor de aanleg van een waterleiding en geadviseerd om kinderen voor het eten hun handen te laten wassen)
● de financiële administratie te controleren
● Informatie: Over de voortgang van ‘Food for kids’ wordt tenminste 2 x per jaar gerapporteerd op de website en in onze Nieuwsbrief.

Microkredieten vrouwen Burkina Faso

microkredieten

De vrouwen in Burkina Faso zijn verantwoordelijk voor het gezin. Vaak hebben ze geen of een zeer beperkt eigen inkomen. Het benodigde startkapitaal om iets te ondernemen ontbreekt. Door het verstrekken van microkredieten van € 40,- aan vrouwen willen we het ondernemerschap stimuleren. Dit helpt hen om in het levensonderhoud van hun gezin voorzien.
In de wijk Secteur10 in Ouahigouya hebben we een initiatief opgezet voor microkredieten. Vrouwen die voor een microkrediet in aanmerking willen kunnen dit aanvragen bij het vrouwencomité uit de wijk. Dit comité bestaat uit 4 vrouwen. Zij beoordelen de aanvragen, bespreken de terugbetalingsregeling en beheren de financiën. Zij hebben hiertoe een eigen bankrekening. In totaal zijn de afgelopen 3 jaar rond de 110 microkredieten verstrekt.
Van de terugbetaalde microkredieten is in 2013 een graanmolen voor gemeenschappelijk gebruik in de wijk Secteur10 aangeschaft. Vanaf 2014 is besloten om van de terugbetaalde microkredieten nieuwe kredieten aan te schaffen.
Daarnaast verstrekken we ook microkredieten aan de moeders van de kinderen met een verstandelijke beperking die overdag worden opgevangen in de dagopvang van Madame Celine. In 2014 hebben we 4 microkredieten verstrekt. Hier willen we nog 6 a 8 microkredieten aan de andere moeders verstrekken.

Doelen voor 2015-2016:
● Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting het vrouwencomité en beleggen een vergadering met alle vrouwen die een microkrediet hebben ontvangen. Het doel hiervan is om
● belangstelling te tonen en het vrouwencomité en de vrouwen te motiveren om het initiatief door te zetten.
● te adviseren over verbeteringen
● de financiële administratie te controleren
● Verstrekken microkredieten: In de komende 2 jaar willen we aan de 6 tot 8 andere moeders van de kinderen met een verstandelijke beperking in de dagopvang van madame Celine ook een microkrediet verstrekken.
● Informatie: Over de voortgang van Microkredieten wordt tenminste 1 x per jaar gerapporteerd op de website en in onze Nieuwsbrief.

Spirulina kwekerij Kenia

Analoog aan de spirulinakwekerij in Burkina Faso willen we ook in Kenia een spirulinakwekerij opzetten. In 2014 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen. Een Keniaan genaamd Kibali is in 2014 voor 4 maanden naar Hyères in Zuid Frankrijk gekomen waar Jet en Piet van Winsen naast een bloemenkwekerij ook een eigen spirulinakwekerij hebben. Hier heeft Kibali in het voorjaar en in de zomer geleerd om spirulina te kweken. Kibali heeft in Nairobi milieukunde gestudeerd en is zeer gemotiveerd om met onze hulp een spirulinakwekerij in Kenia op te zetten. De plaats waar we een kwekerij willen opzetten heet Muhaka. Dit is een dorpje in het zuiden van Kenia ongeveer 10 kilometer van de kust. In dit plaatsje heeft de stichting begin december 2014 een optie genomen op een stuk grond gekocht van 1,5 hectare met als doel om hier in 2015 een spirulinakwekerij neer te zetten.

Doelen voor 2015-2016:
● Realisatie kwekerij: Het doel is om in Muhaka in 2015 een spirulina kwekerij neer te zetten, bestaande uit 2 bakken van 20 bij 5 meter, een waterput, een oven, een voorraadhuisje en een oogsthuisje. Totale kosten van de opzet van de kwekerij worden geschat op tussen de € 15.000 en €20.000 . Om de kwekerij te realiseren is één van onze vrijwilligers, Coen van Winsen, samen met zijn vriendin Marlot begin december naar Kenia afgereisd. Samen met Kibali willen ze in de eerste helft van 2015 de kwekerij gaan bouwen. Helaas hebben Coen en Marlot een auto ongeluk gehad en zijn ze eind december teruggekomen naar Europa om te revalideren. We hopen dat ze over 2 à 3 maanden alsnog terug kunnen naar Kenia om samen met Kibali te starten met de bouw van de kwekerij.
● Donateurs: Voor het realiseren van de kwekerij hebben we donateurs nodig. Er is een klein startkapitaal maar dat is niet voldoende. Begin 2015 zullen we acties opstarten voor het werven van donateurs. We zullen proberen om voor onderdelen van de nieuwe kwekerij (bv een spirulinabak van 20 bij 5 meter) donateurs te vinden.
● Productie: Het doel is om in 2e helft van 2015 in bedrijf te komen en vanaf 2016 continu spirulina te gaan telen. In 2016 is de ambitie om 400 à 500 kilo spirulina te produceren. Om te waarborgen dat de spirulina van goede kwaliteit is wordt jaarlijks een monster van de spirulina getest bij Laboratoire Departemental du Var.
● Informatie: Over de voortgang van de kwekerij in Kenia wordt tenminste 4 x per jaar gerapporteerd op de website en in onze Nieuwsbrief.

2.3 Organisatie

Secteur10 is een stichting en staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 56397070.
Begin 2015 zal de stichting de ANBI status aanvragen. Hiermee wordt de stichting een erkend goed doel en is er (mogelijk) fiscaal voordeel bij giften en schenkingen.
De stichting heeft een rekeningnummer bij de Rabobank.
De organisatie van Secteur10 wordt gevormd door het bestuur en een vaste groep van vrijwilligers. De bestuursleden en de vrijwilligers bepalen onderling hun taakverdeling. Een ieder probeert bij te dragen vanuit zijn of haar eigen competenties. Meer informatie hierover vind je op ons website.
Het bestuur en de vrijwilligers uit Europa (Nederland en Frankrijk) ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Ook reis- en verblijfkosten worden door de vrijwilligers zelf betaald. Dit betekent dat donaties nagenoeg volledig ten goede komen aan onze projecten (de enige indirecte kosten zijn beheerskosten ten behoeve van de rekening bij de Rabobank en voor de website)
Het bestuur vergadert 4 x per jaar. Vanaf 2014 maakt het bestuur jaarlijks een jaarverslag met een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de financiële stand van baten en lasten over het afgelopen jaar. Voorts brengt de stichting 4x per jaar een nieuwsbrief uit. Alle voornoemde zaken worden op de website geplaatst.

Bijlage:

Iets over de teelt van spirulina: het productieproces en de kosten
Voor het telen van spirulina is warmte heel belangrijk (minimaal 25 C). Voor de teelt is een investering nodig in productiemiddelen. Het belangrijkste is een goede bak die moet worden geconstrueerd waarin de spirulina kan groeien. Deze bak wordt gevuld met water waarin de spirulina kan groeien. Voor goede productieomstandigheden moet de bak gevuld worden met een laag van 15-25 cm water.
Voor de ontwikkeling van de algenmassa is het belangrijk om het water regelmatig te roeren. Dit kan door het een aantal keren per dag (minimaal 5x) met de hand te doen (bv bij een kleine bak), maar het kan ook mechanisch door een roerwerk met een motor in de bak te plaatsen.

culture spiruline
Het telen van spirulina begint met enten van de bak met een moedercultuur, die van een andere kwekerij kan worden gehaald. De moedercultuur bestaat uit vers geoogste spirulina waarvan de omvang afhankelijk is van de grootte van de bak die moet worden opgestart.
Aan de bak met spirulina worden bij de start van het proces voedingsmiddelen toegevoegd. Gedurende de teeltfase worden de voedingsmiddelen op peil gehouden door regelmatig nieuwe toevoegingen te doen.
Omdat er veel water verdampt wordt de verdamping elke dag op een vast tijdstip gemeten en wordt het water regelmatig aangevuld zodat de hoeveelheid water in de bak gedurende het groeiproces hetzelfde blijft.
Als de algenmassa voldoende is aangegroeid (te meten aan de doorzichtigheid van het water) kan er worden geoogst. De algen worden uit het water gezeefd, waarna het water wordt terug geleid naar de bak. Daarna worden de algen geperst om nog meer water uit de massa te verwijderen. De overgebleven ‘pasta’ wordt met aangepaste lijmpistolen in draden op gaas en platen gespoten, waarna het in een zonne-oven wordt gedroogd. Uiteindelijk wordt het gedroogde product tot poeder vermalen en verpakt voor de verkoop. Voor de verkoop in Burkina gelden geen specifieke kwaliteitsnormen of –eisen. Dus het product kan op de markt worden gebracht zonder verdere randvoorwaarden.
De algen worden onder een hoge pH (10-11) geteeld. Dit is zo basisch dat het niet mogelijk is dat zich hierin bacteriën ontwikkelen. Bij de oogst en de verdere verwerking moet hygiënisch gewerkt worden om het product zuiver te houden (altijd handschoenen icm ontsmetting), maar de basische omstandigheden en het droogproces in de oven garanderen dat er een kwalitatief goed product wordt opgeleverd.
In bijgevoegd filmpje wordt het productieproces uitgelegd. Het begint met de ‘bak met algen’, dan de voedingstoffen die erbij gaan, het oogsten van de algendrab, het drogen en het fijnstampen tot de poeder waarvan de kinderen elke dag een lepeltje door hun rijst krijgen. Zie het op het filmje: The making of spirulina
De opbrengst van de spirulinateelt is onder normale omstandigheden 6-8 gram per m2 per dag (ter vergelijking een volwassen mens heeft ca 5 gram spirulina per dag nodig). Een bak van 100 m2 kan dus, als de productie op gang is, tussen de 0,6-0,8 kg per dag opleveren. Omdat de productie soms ook stil ligt brengt een bak per jaar tussen de 180 en de 240 kg per jaar op (uitgaande van 300 dagen productie). Afhankelijk van de grootte van de bak en het aantal bakken kan de productie worden vergroot.
Het grootste risico voor de spirulinateelt is de verstoring van het ‘milieu de culture’, het juiste evenwicht van de voedingsstoffen. Veel regenval verdunt het water en daarmee verandert het evenwicht in de bak. Als niet tijdig wordt gereageerd op deze verstoring kan de bak langere tijd uit productie raken.

Schematisch ziet een ‘model kwekerij’ er als volgt uit:Schema spiru

1. Oogst-gebouw

2. Opslag en laboratorium werkplaats

3. Kleine bak

4. Oven

En een put.
Een terrein van 25×25 m biedt in principe ruimte voor twee grote bakken van ruim 100 m2 (5 x 20m).
De totale productie is kan dan tussen de 360 en 480 kg per jaar worden. Hiermee kunnen dagelijks ca. 250 mensen een portie spirulina van krijgen. Dit biedt dus potentie om een deel commercieel te verkopen en daarmee de kosten te dekken en een deel gratis weg te geven aan schoolgaande kinderen.
Benodigd zijn verder:

  • de nabijheid van een put voor water,
  • electriciteit, voor het roeren van het water,
  • een (zonverwarmde) oven voor het drogen van de spirulina
  • een oogstgebouwtje en opslag en werkplaats

Delden 11 januari 2015

Klik hier om het Beleidsplan Secteur10 2015-2016 te downloaden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.