» Klik hier om het Beleidsplan Secteur10 2020-2021 te downloaden

1. Inleiding

Dit beleidsplan beschrijft de doelstellingen voor de stichting Secteur10 voor de periode van 2 jaar, te weten 2020 en 2021. Alle relevante informatie over de stichting en haar activiteiten is verder te vinden op de website: www.secteur10.nl

2. Visie en missie

Onze visie is dat iedereen in Afrika

a) toegang moet hebben tot goede en betaalbare voeding en

b) in staat moet worden gesteld om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien

In grote delen van Afrika is goede en betaalbare voeding een probleem. In veel gebieden is wel genoeg te eten, maar is de voeding zo éénzijdig dat mensen te weinig voedingsstoffen binnen krijgen. Vooral voor jonge kinderen is dit een groot probleem. Langdurige éénzijdige voeding leidt tot fysieke en mentale beperkingen, veelal onherstelbaar. Spirulina is een alg rijk aan eiwitten, vitaminen, aminozuren, mineralen en vetzuren. Deze alg kan een belangrijk voedingssupplement zijn voor mensen met een te éénzijdig voedingspatroon. Spirulina is een alg die in veel Afrikaanse landen relatief eenvoudig door de bevolking zelf is te telen; het vereist een beperkte investering en vooral een warm klimaat. Spirulina kan hierdoor bijdragen aan het voedselprobleem in Afrika en tevens aan de zelfredzaamheid van de bevolking om in haar eigen voedsel te voorzien.

De missie van Secteur10 is om:

1. De lokale voedselvoorziening in arme delen van Afrika te verbeteren door het opzetten van spirulina kwekerijen.

2. Het ondernemerschap en de zelfredzaamheid te bevorderen door lokale mensen de verantwoordelijkheid te geven voor de opzet en de bedrijfsvoering van de spirulinakwekerij en tevens de verkoop van spirulina..

3. Gratis spirulina te verstrekken aan kinderen van arme ouders en hulpbehoeftigen.

4. In het kielzog van 2 en 3 vinden flankerende activiteiten plaats. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld in Burkina Faso de basis school in de nabijheid van onze kwekerij met het onderhoud en met lesmateriaal. (zie verder onder 3.2). Deze flankerende activiteiten hebben tot doel om de missie zoals verwoord onder 1,2 en 3 te versterken, juist ook door de steun en goodwill van de lokale gemeenschap te verkijgen.

Het lange termijn doel is om van de kwekerijen sociale ondernemingen te maken die zowel zichzelf commercieel kunnen bedruipen maar die ook een betekenis hebben voor de lokale gemeenschap. Dit laatste door te voorzien in een hoogwaardig voedingsupplement, ook voor mensen die zich dat niet kunnen veroorloven, én in werkgelegenheid. Het opzetten en (leren) bedrijven van een spirulinakwekerij door lokale mensen kost enige jaren. Vervolgens kost ook de distributie en verkoop van spirulina tijd. Het lange termijn doel is alleen te realiseren met donaties vanuit het westen. Het lange termijn doel per spirulinakwekerij is om geleidelijk aan minder afhankelijk te worden van donaties en uiteindelijk een volledig zelfstandige sociale onderneming te worden. Websites waar meer info over spirulina is te vinden: http://energiekevrouwenacademie.nl/spirulina-koning-van-de-eiwitten/
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/105814-de-geneeskracht-van-spirulina.html
http://www.spirulina.nu/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spirulina

In bijgevoegd filmpje is het productieproces van het maken van spirulina samengevat: The making of spirulina

3. Doelen in 2020-2021

In deze paragraaf worden de doelen van Secteur10 voor de jaren 2020 en 2021 geformuleerd. Deze doelen worden zo concreet mogelijk uitgedrukt in de activiteiten die onze stichting gaat ondernemen en in de resultaten die onze activiteiten naar verwachting zullen opleveren.

3.1 Spirulina kwekerij Burkina Faso

In de stad Ouahigouya in het noorden van Burkina Faso heeft de stichting Secteur10 een spirulinakwekerij. We hebben 3 mensen uit Secteur10 in dienst die spirulina kweken en verwerken. Al in 2008 zijn we gestart met de aankoop van een stuk grond en daarna zijn we begonnen: er zijn inmiddels twee ‘grote bakken’ gemaakt (20 bij 5 meter), waarin de spirulina gekweekt wordt, er zijn twee putten geslagen voor water, er is een gebouwtje neergezet voor het materiaal en de verwerking, er is een oven gebouwd, er is electriciteit aangelegd etc.

Eind 2011 is de kwekerij in bedrijf gekomen. De kwekerij is inmiddels al 8 jaar in bedrijf. Eén van onze werknemers, Abdullay, is de bedrijfsleider. Abdullay is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de administratie. We hebben een lokale bankrekening waar we periodiek geld naar over maken vanuit de stichting Secteur10. Abdullay houdt een gedetailleerde administratie bij en stuurt ons maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

De jaarlijkse exploitatie van de spirulinakwekerij kost ca. 8000 per jaar. De inkomsten voor de exploitatie van de kwekerij komen uit rechtstreekse giften aan Secteur10. Om onafhankelijker te worden van deze giften willen we een deel van de spirulina commercieel in Europa gaan verkopen. In Burkina Faso is de lokale bevolking (straat)arm en heeft geen geld om spirulina te kopen.

Zie voor onze activiteiten en financiële verslaglegging in Burkina Faso de website, onder nieuwsberichten en jaarverslagen.

Doelen voor 2020-2021:

  1. Productie: Het doel is om in 2020 en 2021 jaarlijks 300 kilo spirulina te produceren. Om te waarborgen dat de spirulina van goede kwaliteit is wordt jaarlijks een monster van de spirulina getest bij Laboratoire Departemental du Var.
 1. Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de kwekerij in Burkina Faso. Doel hiervan is om
  • Belangstelling te tonen en de werknemers te motiveren
  • Te adviseren over de bedrijfsvoering
 • De financiële administratie te controleren
3.2 Elke dag een schoolmaaltijd met spirulina

Op de basisschool in de wijk Secteur10 (waar onze stichting naar is vernoemd) krijgen inmiddels meer dan 500 kinderen les (een aantal jaar geleden waren dat er nog maar 120)!

Het aantal kinderen groeit snel. Dat heeft mede te maken met de toename van een aantal mensen/vluchtelingen die wegtrekken uit de onveilige grensstreek met Mali en die zich al dan niet tijdelijk in Secteur10 vestigen. De verwachting is dat het aantal kinderen verder zal groeien. Op elke schooldag krijgen deze kinderen een kom met rijst en/of bonen met 5 gram spirulina.

Er is een vaste kokkin die dagelijks de maaltijd bereid in een keukentje dat bij de school is gebouwd. Zij wordt hiervoor betaald. Het eten voorziet duidelijk in een behoefte. Bijvangst van het verstrekken van een gratis schoolmaaltijd is dat kinderen vaker naar school komen!

Voor een bedrag van € 40,- per jaar heeft een kind een heel schooljaar dagelijks een maaltijd op school van rijst en spirulina. In 2018 bedraagt de inkoop van rijst en bonen voor de dagelijkse schoolmaaltijd voor 400 kinderen en het salaris van de kokkin in totaal ca Eur 3000. Tevens ondersteunt Secteur10 de school zelf door een bijdrage aan het onderhoud van de school (bv. reparatie van plafonds) en door de aanschaf van voorziening (bijvoorbeeld meubilair, schoolborden etc).

Doelen voor 2020-2021:

  • Maaltijden verstrekken: aan alle kinderen van de school op elke schooldag een maaltijd te blijven verstrekken van rijst en/of boontjes met 5 gram spirulina. De verwachting is dat de school in aantal leerlingen blijft toenemen tot ca. 500 leerlingen in 2021.
  • Bijdrage aan de school: er voor zorg te dragen dat door onze bijdrage aan de school een minimaal niveau aan onderhoud en voorzieningen om les te kunnen geven, gewaarborgd blijft. ● Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de school in Ouahigouya. Doel hiervan is om
  • Belangstelling te tonen en de onderwijzers, kokkin en ouders te motiveren dagelijks de maaltijd te verstrekken
 • Belangstelling te tonen in de kinderen en het effect op hun welzijn
achmed-repas
3.3 Madame Celine

Naast de basisschool geven we ook spirulina aan de verstandelijk beperkte kinderen en jongvolwassenen die de 2 dagverblijven van madame Celine in Ouahigouya bezoeken en ook wordt spirulina geschonken aan een nabijgelegen ziekenhuis, ten behoeve van ernstig ondervoede kinderen.

Naast de spirulina geven we regelmatig een schenking aan madame Celine ten behoeve van haar werkzaamheden, voor de huur van haar opvanglocatie, voor voorzieningen, en in een enkel geval een donatie voor één van haar (verstandelijk beperkte) kinderen, omdat in de thuissituatie door gebrek aan geld geen voorzieningen aanwezig zijn, wat kan leiden tot mensonterende omstandigheden.

In 2018 hebben we Celine Eur 1.700 geschonken.

Doelen voor 2020-2021:

  • Spirulina schenken: aan Celine ten behoeve van haar dagopvang en aan het nabijgelegen ziekenhuis, naar behoefte.
  • Bijdrage aan de activiteiten van Celine: schenkingen geven aan Celine om er voor zorg te dragen dat zij haar activiteiten kan voortzetten en er een minimum niveau aan voorzieningen is.
 • Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de dagverblijven van Celine in Ouahigouya.
  Doel hiervan is om belangstelling te tonen en Celine te motiveren om door te gaan met haar activiteiten.
3.4 Schoolgeld voor het Lyceum

6 kinderen bieden we via de stichting de mogelijkheid om naar het voortgezet onderwijs te gaan (het Lycee). De selectie heeft plaatsgevonden op voordracht van de basisschool, waarbij criteria zijn of kinderen ten eerste de capaciteiten hebben om naar het voortgezet onderwijs gaan en ten tweede of ouders zelf financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om dit kunnen betalen.

We hebben, sponsoren gevonden die elk schooljaar (gedurende 4 jaar) Eur 100 sponsoren. In 2018 is het 4e schooljaar begonnen.

Doelen voor 2020-2021:

 • Sponsoring: Door blijven gaan met het sponsoren van tussen de 5 en 10 kinderen om hen in de gelegenheid te stellen het middelbaar onderwijs te bezoeken.
3.5 Spirulina kwekerij Kenia

In 2016 hebben we in Kenia in het dorpje Muhaka een spirulinakwekerij gebouwd, bestaande uit twee grote bassins voor het kweken van spirulina, een hoofdgebouw (met lab, opslag en verblijfsruimte (voor stagairs en andere vrijwilligers), een oogsthuisje en een put.

Begin 2018 hebben we twee grote spirulinabassins bijgebouwd en tevens hebben we ook twee bakken met plastic overkapt. De verkoop van spirulina in Kenia loopt goed. We hebben in 2018 voor meer dan Eur 8.000 aan spirulina verkocht. In Kenia is een rijkere middenklasse en bovenlaag die zich de aanschaf van spirulina kan veroorloven. Dit is een welkome inkomstenbron voor de uitbreiding van onze kwekerij aldaar.

Het kweken van de spirulina verloopt nu goed. Alle vier de spirulinabakken zijn in gebruik. Er zijn veel aanvangsproblemen geweest in 2017 maar inmiddels is het hele proces onder controle. Ook zijn er wat personele wisselingen geweest, maar hebben we nu een vaste ploeg, die als team de hele kwekerij draaiende houden.

In Kenia kan je geen spirulina aan scholen en ziekenhuizen van de overheid geven, zonder dat je formeel bent geregistreerd als NGO in Kenia zelf. En dit heb je in Kenia niet zomaar geregeld. Er moet een bestuur worden opgericht waarin ook een Keniaan zitting heeft en je moet een (bureaucratische) aanvraagprocedure doorlopen. Dit kost tijd en geld en is af en toe behoorlijk frustrerend. In de tussentijd hebben we wel veel contacten gelegd met ziekenhuizen en scholen, maar in afwachting van de goedkeuring als NGO mogen zij geen spirulina aannemen. Zie voor onze activiteiten en financiële verslaglegging in Kenia de website, onder nieuwsberichten en jaarverslagen.

Doelen voor 2020-2021:

 • Productie: Het doel is om in 2020 en 2021 jaarlijks 800 kilo spirulina te produceren. Om te waarborgen dat de spirulina van goede kwaliteit is wordt jaarlijks een monster van de spirulina getest bij Laboratoire Departemental du Var.
 • Verkoop: Het doel is om jaarlijks voor Eur 10.000 aan spirulina in Kenia zelf te verkopen ter financiering van onze activiteiten.
 • NGO: Begin 2020 formele registratie als Keniaanse NGO
 • Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de kwekerij in Burkina Faso. Doel hiervan is om
  • belangstelling te tonen en de werknemers te motiveren
  • te adviseren over de bedrijfsvoering
  • de financiële administratie te controleren
3.6 Spirulina donatie

In Kenia zijn veel particuliere initiatieven die wel graag onze spirulina ontvangen. Daarnaast willen we, na het verkrijgen van de Keniaanse NGO status ook spirulina gaan doneren aan scholen en ziekenhuizen. Afgelopen jaren hebben we verschillende initiatieven gesponsored.

Eén van de particuliere intiatieven waar Secteur10 spirulina aangeeft is TEENS WATCH UKUNDA. Deze stichting regelt de opvang van onder meer 40 jonge aids patienten op. Ook hebben we geruime tijd spirulina aan een weeshuis in Ukunda verstrekt waar 50 weeskinderen dagelijks een portie spirulina krijgen.

Doelen voor 2020-2021:

 • Spirulina donatie: Het doel is om in 2020 en 2021 ten minste 3 initiatieven (in het onderwijs of de gezondheidszorg, particulier of overheid) te ondersteunen, waarbij ten minste 300 mensen dagelijks een portie spirulina ontvangen.
 • Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de initiatieven die we ondersteunen. Doel hiervan is om belangstelling te tonen en mensen te motiveren om door te gaan met hun activiteiten.
3.7 Schoolgeld voor het voortgezet onderwijs

31 kinderen uit Muhaka bieden we via de stichting de mogelijkheid om naar het voortgezet onderwijs te gaan. De selectie heeft plaatsgevonden op voordracht van de basisschool, waarbij criteria zijn of kinderen ten eerste de capaciteiten hebben om naar het voortgezet onderwijs gaan en ten tweede of ouders zelf financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om dit kunnen betalen. We hebben, sponsoren gevonden die elk schooljaar een kind willen sponsoren.

Doelen voor 2020-2021:

 • Sponsoring: Door blijven gaan met het sponsoren van tussen de 30 en 35 kinderen om hen in de gelegenheid te stellen het middelbaar onderwijs te bezoeken.

4. Organisatie

Secteur10 is een stichting en staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 56397070. Secteur 10 beschikt over de ANBI status, hiermee is zij een erkend goed doel en is er (mogelijk) fiscaal voordeel bij giften en schenkingen.De stichting heeft een rekeningnummer bij de Rabobank. De organisatie van Secteur10 wordt gevormd door het bestuur en een vaste groep van vrijwilligers. De bestuursleden en de vrijwilligers bepalen onderling hun taakverdeling. Een ieder probeert bij te dragen vanuit zijn of haar eigen competenties. Informatie hierover vind je op de website: www.secteur10.nl.

Het bestuur en de vrijwilligers uit Europa (Nederland en Frankrijk) ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Ook reis- en verblijfkosten worden door de vrijwilligers zelf betaald. Dit betekent dat donaties nagenoeg volledig ten goede komen aan onze projecten (de enige indirecte kosten zijn beheerskosten ten behoeve van de rekening bij de Rabobank en voor de website). Om de activiteiten te financieren is Secteur10 afhankelijk van donaties.

Wel zijn er in toenemende mate inkomsten door de verkoop van spirulina, met name in Kenia, zie onder 3.2. Om minder afhankelijk te worden van donaties willen we komende jaren via de website ook spirulina in Europa gaan verkopen.

Doelen voor 2020-2021:

 • Donaties: Het doel is om jaarlijks voor ten minste Eur 30.000 aan sponsorgelden in Europa op te halen voor de financiering van onze activiteiten. ● Verkoop: Het doel is om jaarlijks voor ten minste Eur 5.000 aan spirulina in Europa te verkopen ter financiering van onze activiteiten.
 • Informatie: 2x per jaar wordt een nieuwsbrief uitgebracht voor onze donateurs en belangstellenden. De informatie uit de nieuwsbrief wordt ook op onze website geplaatst.
 • Bestuur: Het bestuur vergadert 4 x per jaar. Tevens maakt het bestuur jaarlijks een jaarverslag met een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de financiële stand van baten en lasten over het afgelopen jaar.

» Klik hier om het Beleidsplan Secteur10 2020-2021 te downloaden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.