» Klik hier om het Beleidsplan Secteur10 2022-2023 te downloaden

Inleiding


Dit beleidsplan beschrijft de doelstellingen voor de stichting Secteur10 voor een periode van 2 jaar, te weten
2022 en 2023.
Alle relevante informatie over de stichting en haar activiteiten is verder te vinden op de website:
www.secteur10.nl

Visie en missie Secteur10


Onze visie is dat iedereen in Afrika
a) toegang moet hebben tot goede en betaalbare voeding en
b) in staat moet worden gesteld om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien
In grote delen van Afrika is goede en betaalbare voeding een probleem. In veel gebieden is wel genoeg te eten, maar is de voeding zo éénzijdig dat mensen te weinig voedingsstoffen binnen krijgen. Vooral voor jonge kinderen is dit een groot probleem. Langdurige éénzijdige voeding leidt tot fysieke en mentale beperkingen, veelal onherstelbaar.


Spirulina
Spirulina is een alg rijk aan eiwitten, vitaminen, aminozuren, mineralen en vetzuren. Deze alg kan een belangrijk voedingssupplement zijn voor mensen met een te éénzijdig voedingspatroon.
Spirulina is in veel Afrikaanse landen relatief eenvoudig door de bevolking zelf is te telen; het vereist een beperkte investering en vooral een warm klimaat.
Spirulina kan hierdoor bijdragen aan het voedselprobleem in Afrika en tevens aan de zelfredzaamheid van
de bevolking om in haar eigen voedsel te voorzien.

De missie van Secteur10 is om:

De lokale voedselvoorziening in arme delen van Afrika te verbeteren door het opzetten van spirulina kwekerijen.

Het ondernemerschap en de zelfredzaamheid te bevorderen door lokale mensen de verantwoordelijkheid te geven voor de opzet en de bedrijfsvoering van de spirulinakwekerij en tevens de verkoop van spirulina.

Gratis spirulina te verstrekken aan kinderen van arme ouders en hulpbehoeftigen.

In het kielzog van 2 en 3 vinden flankerende activiteiten plaats. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld in Burkina Faso de basis school in de nabijheid van onze kwekerij met onderhoud en lesmateriaal. Deze flankerende activiteiten hebben tot doel om onze missie te versterken, juist ook door de steun en goodwill van de lokale gemeenschap te verkijgen.

Het lange termijn doel is om van de kwekerijen sociale ondernemingen te maken die zowel zichzelf commercieel kunnen bedruipen maar die ook een betekenis hebben voor de lokale gemeenschap. Dit laatste door te voorzien in een hoogwaardig voedingssupplement, ook voor mensen die zich dat niet kunnen veroorloven, én in werkgelegenheid.
Het opzetten en (leren) bedrijven van een spirulinakwekerij door lokale mensen kost enige jaren. Vervolgens kost ook de distributie en verkoop van spirulina tijd. Het lange termijn doel is alleen te realiseren met donaties vanuit het westen. Het lange termijn doel per spirulinakwekerij is om geleidelijk aan minder afhankelijk te worden van donaties en uiteindelijk een volledig zelfstandige sociale onderneming te worden.

Websites waar meer info over spirulina is te vinden:

http://energiekevrouwenacademie.nl/spirulina-koning-van-de-eiwitten/
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/105814-de-geneeskracht-van-spirulina.html
http://www.spirulina.nu/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spirulina

Doelen 2022-2023


In deze paragraaf worden de doelen van Secteur10 voor de jaren 2022 en 2023 geformuleerd. Deze doelen worden zo concreet mogelijk uitgedrukt in de activiteiten die onze stichting gaat ondernemen en in de resultaten die onze activiteiten naar verwachting zullen opleveren.


1. Spirulina kwekerij Burkina Faso


In de stad Ouahigouya in het noorden van Burkina Faso heeft de stichting Secteur10 een spirulinakwekerij.
We hebben 3 mensen uit Secteur10 in dienst die spirulina kweken en verwerken. Al in 2008 zijn we gestart
met de aankoop van een stuk grond en daarna zijn we begonnen: er zijn inmiddels twee ‘grote bakken’ gemaakt (20 bij 5 meter), waarin de spirulina gekweekt wordt, er zijn twee putten geslagen voor water, er is
een gebouwtje neergezet voor het materiaal en de verwerking, er is een oven gebouwd, er is electriciteit aangelegd etc. Eind 2011 is de kwekerij in bedrijf gekomen.
De kwekerij is inmiddels al 10 jaar in bedrijf.
Eén van onze lokale werknemers (Abdullay) is de bedrijfsleider. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de administratie. We hebben een lokale bankrekening waar we periodiek geld naar over maken vanuit de stichting Secteur10. Abdullay houdt een gedetailleerde administratie bij en stuurt ons maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
De jaarlijkse exploitatie van de spirulinakwekerij kost ca. 8000 per jaar.
De inkomsten voor de exploitatie van de kwekerij komen uit rechtstreekse giften aan Secteur10. Om onafhankelijker te worden van deze giften willen we een deel van de spirulina commercieel in Europa gaan
verkopen. In Burkina Faso is de lokale bevolking (straat)arm en heeft geen geld om spirulina te kopen.
Zie voor onze activiteiten en financiële verslaglegging in Burkina Faso de website, onder nieuwsberichten en
jaarverslagen.


Doelen voor 2022-2023:
Productie: Het doel is om in 2022 300 kilo spirulina te produceren en in 2023 450 kilo. Om dit te bereiken willen we de productiecapaciteit in 2022 uitbreiden van 2 naar 3 bassins.
Om te waarborgen dat de spirulina van goede kwaliteit is wordt jaarlijks een monster van de spirulina getest bij Laboratoire Departemental du Var.
Bezoek: Eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de kwekerij in Burkina Faso.
Doel hiervan is om
– belangstelling te tonen en de werknemers te motiveren
– te adviseren over de bedrijfsvoering
– de financiële administratie te contdoelroleren


2. Elke dag een schoolmaaltijd met spirulina

Op de basisschool in de wijk Secteur10 (waar onze stichting naar is vernoemd) krijgen inmiddels meer dan
1400 kinderen les (2 jaar geleden waren dat er nog maar 500)! Het aantal kinderen groeit nog steeds snel.
Door jihadistisch geweld ontvluchten mensen de grensstreek met Mali, welke streek niet meer wordt gecontroleerd door de politie en het leger. Mensen vestigen zich in de relatief veilige stad Ouahigouya, waar
een grote militaire kazerne is gevestigd en veel politie is. Het gevolg is een exponentiële groei van de stad
en dus ook van het aantal leerlingen op onze basisschool.
De armoe neemt zienderogen toe en de huisvesting van mensen is abominabel, lemen hutten met een
golfplaten dak en ook komen er tentenkampen aan de rand van de stad. Waterleiding is er niet en sanitaire
voorzieningen zijn zeer basic.
Op elke schooldag krijgen de kinderen een kom met rijst en/of bonen met een schepje spirulina. Er zijn 2
vaste kokkinnen die dagelijks de maaltijd bereiden in een keukentje dat bij de school is gebouwd. Zij worden
hiervoor betaald. Het eten voorziet duidelijk in een behoefte. Bijvangst van het verstrekken van een gratis
schoolmaaltijd is dat kinderen vaker naar school komen!
In 2021 bedraagt de inkoop van rijst en andere benodigdheden voor de dagelijkse schoolmaaltijd (pannen,
hout voor verwarming etc) en het salaris van de kokkinnen in totaal ruim Eur 4.000. Echter de school was
een groot deel van het jaar gesloten door Corona. Door de snelle groei van het aantal leerlingen en als de
scholen weer het hele jaar open zijn zal dit bedrag de komende jaren sterk toenemen.
Tevens ondersteunt Secteur10 de school zelf door een bijdrage aan het onderhoud van de school (bv.
reparatie van plafonds) en door de aanschaf van voorziening (bijvoorbeeld meubilair, schoolborden etc)

Doelen voor 2022-2023:
Maaltijden verstrekken: aan alle kinderen van de school op elke schooldag een maaltijd te blijven verstrekken van rijst en/of boontjes met een schepje spirulina. Het is nog ongewis wat het aantal leerlingen zal worden (nu dus al 1400) en wat de kosten zullen gaan bedragen. In juni 2022 zullen
we ons project bezoeken en hier een inschatting van maken.
Bijdrage aan de school: er voor zorg te dragen dat door onze bijdrage aan de school een minimaal
niveau aan onderhoud en voorzieningen om les te kunnen geven, gewaarborgd blijft. Door de snelle
groei van de school is de vraag of we dit kunnen waarmaken. In juni 2022 zullen we ons project
bezoeken en hier een inschatting van maken.
Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de school in
Ouahigouya.

Doel hiervan is om:

– belangstelling te tonen en de onderwijzers, kokkinnen en ouders te motiveren dagelijks de maaltijd te verstrekken.
– belangstelling te tonen in de kinderen en het effect op hun welzijn


3. Madame Celine

Naast de basisschool geven we ook spirulina aan de verstandelijk beperkte kinderen en jongvolwassenen
die de 2 dagverblijven van madame Celine in Ouahigouya bezoeken en ook wordt spirulina geschonken aan
een nabijgelegen ziekenhuis, ten behoeve van ernstig ondervoede kinderen.
Naast de spirulina geven we regelmatig een schenking aan madame Celine ten behoeve van haar
werkzaamheden, voor de huur van haar opvanglocatie, voor voorzieningen, en in een enkel geval een
donatie voor één van haar (verstandelijk beperkte) kinderen, omdat in de thuissituatie door gebrek aan geld
geen voorzieningen aanwezig zijn, wat kan leiden tot mensonterende omstandigheden.


Doelen voor 2022-2023:
Spirulina schenken: aan Celine ten behoeve van haar dagopvang en aan het nabijgelegen
ziekenhuis, naar behoefte.
Bijdrage aan de activiteiten van Celine: schenkingen geven aan Celine om er voor zorg te dragen
dat zij haar activiteiten kan voortzetten en er een minimum niveau aan voorzieningen is (in 2021
bedroeg de schenking EUR 1000).
Bezoek: eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de dagverblijven van Celine in
Ouahigouya. Doel hiervan is om:

– belangstelling te tonen en Celine te motiveren om door te gaan met haar activiteiten.

4. Schoolgeld voor het Lyceum

Een aantal kinderen bieden we via de stichting de mogelijkheid om naar het voortgezet onderwijs te gaan
(het Lycee). De selectie heeft plaatsgevonden op voordracht van de basisschool, waarbij criteria zijn of
kinderen ten eerste de capaciteiten hebben om naar het voortgezet onderwijs gaan en ten tweede of ouders
zelf financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om dit kunnen betalen.


Doelen voor 2022-2023:
Sponsoring: Door blijven gaan met het sponsoren van tussen de 5 en 10 kinderen om hen in de
gelegenheid te stellen het middelbaar onderwijs te bezoeken.

5. Spirulina kwekerij Kenia

In 2016 hebben we in Kenia in het dorpje Muhaka een spirulinakwekerij gebouwd. Inmiddels bestaat de
kwekerij uit vier grote bassins voor het kweken van spirulina, een hoofdgebouw (met lab, opslag en
verblijfsruimte (voor stagairs en andere vrijwilligers), een oogsthuisje en een put.
De verkoop van spirulina in Kenia loopt goed. In Kenia is een rijkere middenklasse en bovenlaag die zich de
aanschaf van spirulina kan veroorloven. Dit is een welkome inkomstenbron voor de bedrijfsvoering en het
onderhoud van onze kwekerij aldaar.
Het kweken van de spirulina verloopt goed. Alle vier de spirulinabakken zijn in gebruik. Er is een vaste ploeg
van 5 personen, die als team de hele kwekerij draaiende houden.
In Kenia kan je geen spirulina aan (publieke) scholen en ziekenhuizen van de overheid geven, zonder dat je
formeel bent geregistreerd als NGO in Kenia zelf. En dit heb je in Kenia niet zomaar geregeld. Er moet een
bestuur worden opgericht waarin ook een Keniaan zitting heeft en je moet een (bureaucratische)
aanvraagprocedure doorlopen. Dit kost tijd en geld en is af en toe behoorlijk frustrerend. Inmiddels hebben
we wel contacten gelegd met particuliere scholen en weeshuizen die wel graag spirulina van ons ontvangen.
Zie voor onze activiteiten en financiële verslaglegging in Kenia de website, onder nieuwsberichten en
jaarverslagen.


Doelen voor 2022-2023:
Productie: Het doel is om in 2022 en 2023 jaarlijks 800 kilo spirulina te produceren. Om te
waarborgen dat de spirulina van goede kwaliteit is wordt jaarlijks een monster van de spirulina
getest bij Laboratoire Departemental du Var.
Verkoop: Het doel is om jaarlijks voor Eur 10.000 aan spirulina in Kenia zelf te verkopen ter
financiering van onze activiteiten.
Zonnepanelen: In de eerste helft van 2022 het installeren van 36 zonnepanelen inclusief accu’s.
Hierdoor zijn we niet meer afhankelijk van de Keniaanse stroomvoorziening. Deze hapert vaak, met
negatieve gevolgen voor de productie van spirulina.
NGO: In 2023 formele registratie als Keniaanse NGO
Bezoek: eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de kwekerij in Kenia. Doel
hiervan is om
belangstelling te tonen en de werknemers te motiveren
● te adviseren over de bedrijfsvoering
● de financiële administratie te controleren

6. Spirulina donatie


In Kenia zijn er particuliere initiatieven die wel graag onze spirulina ontvangen. Daarnaast willen we, na het
verkrijgen van de Keniaanse NGO status ook spirulina gaan doneren aan publieke scholen en ziekenhuizen.


Doelen voor 2022-2023:
Spirulina donatie: Het doel is om in 2022 en 2023 ten minste 3 particuliere initiatieven (in het
onderwijs of de gezondheidszorg) te ondersteunen, waarbij ten minste 300 mensen dagelijks een
portie spirulina ontvangen.
− In 2022 zijn dit 2 particuliere middelbare scholen met ongeveer 380 kinderen
− In 2022 is dit een weeshuis met ongeveer 50 kinderen
Bezoek: tenminste eenmaal per jaar bezoeken vrijwilligers van onze stichting de initiatieven die we
ondersteunen. Doel hiervan is om belangstelling te tonen en mensen te motiveren om door te gaan
met hun activiteiten.

7. Schoolgeld voor het voortgezet onderwijs

Ca. 30 kinderen uit Muhaka bieden we via de stichting de mogelijkheid om naar het voortgezet onderwijs te
gaan. De selectie heeft plaatsgevonden op voordracht van de basisschool, waarbij criteria zijn of kinderen
ten eerste de capaciteiten hebben om naar het voortgezet onderwijs gaan en ten tweede of ouders zelf
financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om dit kunnen betalen. We hebben, sponsoren gevonden die elk
schooljaar een kind willen sponsoren.


Doelen voor 2022-2023:
Sponsoring: Door blijven gaan met het sponsoren van tussen de 30 en 35 kinderen om hen in de
gelegenheid te stellen het middelbaar onderwijs te bezoeken.

Organisatie Secteur10


Secteur10 is een stichting en staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 56397070.
Secteur 10 beschikt over de ANBI status, hiermee is zij een erkend goed doel en is er (mogelijk) fiscaal
voordeel bij giften en schenkingen.De stichting heeft een rekeningnummer bij de Rabobank.
De organisatie van Secteur10 wordt gevormd door het bestuur en een vaste groep van vrijwilligers. De
bestuursleden en de vrijwilligers bepalen onderling hun taakverdeling. Een ieder probeert bij te dragen
vanuit zijn of haar eigen competenties. Informatie hierover vind je op de website: www.secteur10.nl.
Het bestuur en de vrijwilligers uit Nederland en Frankrijk ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Ook reis- en verblijfkosten worden door de vrijwilligers zelf betaald. Dit betekent dat donaties nagenoeg
volledig ten goede komen aan onze projecten (de enige indirecte kosten zijn beheerskosten ten behoeve
van de rekening bij de Rabobank en voor de website).
Om de activiteiten te financieren is Secteur10 afhankelijk van donaties. Wel zijn er in toenemende mate
inkomsten door de verkoop van spirulina, met name in Kenia, zie onder 3.5.
Om minder afhankelijk te worden van donaties willen we komende jaren via de website ook spirulina in
Europa gaan verkopen.


Doelen voor 2022-2023:
Donaties: Het doel is om jaarlijks voor ten minste Eur 30.000 aan sponsorgelden in Europa op te
halen voor de financiering van onze activiteiten.
Verkoop: Het doel is om jaarlijks voor ten minste Eur 5.000 aan spirulina in Europa te verkopen ter
financiering van onze activiteiten.
Informatie: 1x per jaar wordt een nieuwsbrief uitgebracht voor onze donateurs en belangstellenden.
De informatie uit de nieuwsbrief wordt ook op onze website geplaatst.
Bestuur: Het bestuur vergadert 4 x per jaar. Tevens maakt het bestuur jaarlijks een jaarverslag met
een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de financiële stand van baten en lasten over hetafgelopen jaar.

Het bestuur van Secteur10, januari 2022